Vinh dự tự hào là đại đoàn Quân Tiên phong đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng Tư lệnh và sự cưu mang đùm bọc của nhân dân. Đại đoàn - Sư đoàn 308 luôn được giao đánh những trận then chốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Suốt chặng đường 70 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ Đại đoàn - Sư đoàn 308 không ngừng phát huy truyền thống "Quân Tiên phong", xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành, viết tiếp những trang sử oanh liệt hào hùng.