" Cứu nước diệt thù, vang dội sơn hà danh Tám Tám. Đội trời đạp đất, tung hoành Nam - Bắc thế song song". Trung đoàn 88 là một trong những Trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, qua biết bao nhiêu địa danh trải dài từ bắc vào nam, từ Việt Bắc Tây Bắc đến Điện Biên Phủ, từ Hà Nội đến Tây Nguyên. Mỗi địa danh mà Trung đoàn đi qua luôn gắn liền với những chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, đi vào lịch sử vè vang của quân đội nhân dân Việt Nam.