Bản tin Ngày mới ngày 16/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- 63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

- Xây 1.218 nhà mới cho người có công, người nghèo tỉnh Hà Giang.

- "Bác sĩ" của Cồng Chiêng.