Bản tin Ngày mới ngày 16/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Giữ bình yên cho buôn làng.

- Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.