Bản tin Ngày mới ngày 22/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững.

- Đà Nẵng thiếu phòng học cho học sinh.

- Các nước đưa ra cam kết mới về bảo tồn đa dạng sinh học.

- Những mô hình ý nghĩa của Bệnh viện Quân y 17.