Đứng chân trên địa bàn 4 huyện thuộc tình Attapeu, Lào, Đoàn Kinh tế quốc phòng 385, Binh đoàn 15 thời gian qua đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tuyển dụng, đào tạo nguồn lao động tại chỗ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 400 hộ gia đình người Lào có thu nhập bình quân tương đương hơn 7 triệu đồng/người/tháng. Đây là quá trình thực hiện chủ trương "Phát triển, mở rộng sản suất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến độ".