15 năm thực hiện Nghị quyết số 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong từng giai đoạn. Theo đó, hệ thống nhà trường quân đội được quy hoạch, xây dựng tinh, gọn; quy trình, chương trình được điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiến bộ, tăng cường đi thực tế tại đơn vị cơ sở. Các giải pháp đề ra đều nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao trong quân đội.