“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Đó là quyết tâm cháy bỏng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đặt chân lên con tàu Amiral La Touche De Tréville cách đây tròn 111 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại Bến Cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến hành trình tìm đường cứu nước. Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Hành trình của Người gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đó là con đường cứu nước thích hợp nhất để dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành lại độc lập tự do