Nhiều năm nay, đối với Việt Nam các thế lực xấu, thù địch liên tục triển khai các hoạt động truyền bá, gieo rắc thông tin sai trái, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền. Họ khai thác trên biên độ rất rộng từ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận đến các chính sách của nhà nước, thực thi pháp luật. Để thực hiện mưu đồ, họ lập nhiều tổ chức nhân danh dân chủ, nhân quyền. Trong đó cá biệt là Ủy ban Cứu người vượt biển - BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu. Để cùng nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật - Số 197 "Đừng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá".