Không khô khan, giáo điều, những việc làm sinh động thiết thực mà cán bộ đoàn viên nhà máy Z133 đang thực hiện đã góp phần thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch đi sâu vào thực tiễn cuộc sống. Đây là hành trang giúp thế hệ trẻ nhà máy vững bước trên con đường trưởng thành góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.