"Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền"

- Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: "Người tuyên truyền và cách tuyên truyền", đăng trên Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến ngày 09/7/1947 -