Dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về xử lý đất bị nhiễm chất độc hóa học Dioxin tại sân bay Biên Hòa hiện đang đi vào hoạt động. Ở Việt Nam, quá trình nghiên cứu thành công Công nghệ tích hợp, thử nghiệm xử lý triệt để chất độc da cam và Dioxin trong đất và trầm tích phù hợp với điều kiện Việt Nam cũng được tiến hành thành công. Các sản phẩm sau xử lý của công nghệ tích hợp đáp ứng được yêu cầu, được phép thải vào môi trường, không khí, nước thải sau xử lý được tái sử dụng trong hệ thống dây chuyền công nghệ.