Kết hợp hài hòa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, thích ứng và triển khai thực tế các giải pháp sáng tạo là thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu sâu hơn về hoạt động này ở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.