Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Chính trị tổ chức và phát động cuộc thi “Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam – 75 năm truyền thống vẻ vang” tới 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục.