Thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên tốt nghiệp đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ sơ cấp được Quy định tại: Điểm c và điểm d - Khoản 2 - Điều 7 - Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2016.