Tháng 6 và nửa đầu tháng 7 hằng năm là thời gian các học viện, nhà trường trong quân đội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa cho đối tượng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ Đại học. Những năm gần đây, để đảm bảo chuẩn đầu ra cho học viên theo yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu, các nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác ôn luyện và tổ chức thi, đảm bảo nội dung thi sát thực tế thao trường, sát với thực tế vũ khí trang bị. Đây cũng là đợt tập dượt cuối để học viên hoàn thiện kiến thức, kỹ năng trước khi về các đơn vị công tác.