Trong phần 3 của seri Vũ khí dân sự, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu các phương pháp sử dụng vũ khí an toàn và hậu quả của việc sử dụng vũ khí một cách thiếu suy nghĩ.