50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ giã cuộc đời. 50 năm, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vẫn đang tiếp tục nỗ lực thi đua quyết tâm thực hiện di nguyện của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng Người vươn tới mãi, vững như dải Trường Sơn hùng vĩ.