Bản tin Trưa ngày 19/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Trò rèn, thầy cũng rèn.

- Lữ đoàn 283 (Quân khu 4) nâng cao chất lượng huấn luyện đêm.

- Doanh nghiệp đầu tư cho dòng sản phẩm xanh.