Tại Đồng Nai, việc đẩy mạnh công tác phân loại rác tại nguồn được các cấp chính quyền và các ngành quan tâm thực hiện. Trong đó, tập trung nâng cao ý thức người dân, hướng dẫn người dân phân loại rác tại hộ gia đình. Việc thu gom cũng được phân chia thành các ngày riêng biệt cho từng loại rác thải. Từ đó, giúp cho việc phân loại, thu gom, xử lý rác đạt kết quả cao.