Trước yêu cầu to lớn cho sự nghiệp Cách mạng và cho Đảng là phải có một đội ngũ cán bộ báo chí vừa vững vàng về tư tưởng, vừa giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược của dân tộc là xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 16/1/1962, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng với việc thành lập Trường Tuyên giáo Trung ương, nay là Học viện Báo chí tuyên truyền, Khoa báo chí là một trong tám khoa đầu tiên được ra đời.