Thực hiện lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Binh đoàn 18 đã nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo và quyết liệt làm nên bài ca hùng hồn về những cánh bay trên vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.