Hưởng ứng cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; với họ những kỹ sư của phòng Tên lửa đơn giản là làm tốt và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Đó là: tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, đổi mới giúp các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.