Yêu nghề, mến việc, tích cực lao động, quyết đoán, kiên trì, bền bỉ vượt khó, những người cựu chiến binh không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ được nhiều người trong phát triển kinh tế gia đình.