Phóng sự ảnh - Số 1998: Lễ báo hiếu của người Raglai.