Phóng sự ảnh - Số 2820: Lễ mừng lúa mới của dân tộc Mạ.