"Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những ngườ mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức".

(Trích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thi đua lực lượng Công an nhân dân, ngày 12/10/1966; đăng Báo Nhân Dân, số 4580, ngày 22/10/1966.)