"Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết " Sao cho được lòng dân", bút danh Chiến Thắng, đăng Báo Cứu quốc, số 65, ngày 12/10/1945)