"Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà"

(Trích lời dạy của Bác Hồ trong "Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc", đăng Báo Nhân Dân, từ ngày 21 - 22/9/1954)