"Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế"

- Trích Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa", ngày 31/8/1960, Báo Nhân dân số 2360, ngày 04/9/1960, trước ngày khai giảng năm học mới -