"Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau"

(Trích Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Điện gửi đồng bào xã Đoài", Báo Nhân dân đăng số 5233, ngày 10/8/1968)