"Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: Bí mật - cẩn thận - khôn khéo - kiên nhẫn"

(Trích thư của Hồ Chủ Tịch gửi Hội nghị Tình báo quốc phòng lần thứ 2, tháng 8/1984)