"Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ thì dân sẽ vui lòng làm, mà việc gì cũng thành công"

_Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: "Công trái", đăng trên Báo Cứu quốc, số 1859, ngày 11/7/1951_