“Cũng như chim muốn bay cần phải có hai cánh, một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có lực lượng chính: quân sự và chính trị”

(Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Báo cáo “Tình hình thế giới và trong nước tháng 6 và tháng 7 năm 1949” tại phiên họp Hội đồng Chính Phủ ngày 25/7/1949)