"Chúng ta phải học tinh thần tự lập tự cường, tinh thần hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm của nhân dân các nước bạn...

Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính."

_Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người nói trong "Báo cáo về việc đoàn đại biểu của Chính phủ ta đi thăm Liên Xô và Trung Quốc", ngày 23/7/1955 ở Quảng Trường Thụy Khuê, Hà Nội_