"Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập"

- Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong: "Bài nói chuyện tại hội nghị chiến tranh du kích", ngày 13/7/1952 -