"Nhiệm vụ của các chi bộ ở nông thôn là phải làm cho hợp tác xã ở địa phương mình học tập những kinh nghiệm tốt của Đại phong, Quang Hải và Xuân Lai"

(Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Cần học những kinh nghiệm tốt" đăng trên báo Nhân dân, số 2694, ngày 06/8/1961)