"Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế, và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam"

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong: "Diễn từ tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát (Nam Tư), Báo Nhân dân đăng trên số 1248, ngày 08/8/1957)