"Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi"

- Trích lời Bác Hồ dạy trong bài viết "Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tròn 15 tuổi" Người viết vào cuối tháng 8/1960 -