"Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua"

- Trích lời dạy của Bác Hồ trong "Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định", ngày 13/8/1958 -