"Chủ nghĩa Mác - Lê nin dạy chúng ta rằng: Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bạn, bớt kẻ thù"

- Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong: "Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận", cuối tháng 8/1962, Báo Nhân dân đăng trên số 3081, ngày 31/8/1962 -