"Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung"

- Trích Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm tướng trong quân đội tại Hội nghị quân sự lần thứ năm, tháng 8/1948 -