"Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác"

(Trích trong bài viết "Phải theo đúng kỷ luật của Đảng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân số 217, từ ngày 22-24/8/1954; bút danh "C.B")