"Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với nhân dân, dựa vào nhân dân, giáo dục nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được"

- Trích lời dạy của Bác Hồ trong "Bài nói chuyện với trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình ngày 17/8/1962 -