"Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận"

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện tại "Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc", ngày 14/9/1959 -