"Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc", ngày 07/9/1957)