"Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu"

- Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi đồng bào Khu 3" ngày 12/9/1974 -