“Các vua Hùng đã có công dựng nước.

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại đền Hùng, trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954)