"Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi, chúng ta phải lấy lòng "chí công vô tư"

-Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà" ngày 17/9/1954-