“Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi’’

(Trích trong bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi. Ngày 08/10/1961; Báo Nhân dân, đăng số 2757, ngày 09/10/1961)